Начало » Заключителен доклад

Заключителен доклад

by Toni
0 Коментар

 

 

 

Настоящия доклад е изготвен по проект BG05SFOP001-2.025-0134 „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който се изпълнява от сдружение „Ромска академия за култура и образование“ (РАКО) в партньорство със сдружение „Център за обучение и услуги“ в рамките на Оперативна програма „Добро управление“.

Mоже да хареса още