Начало » „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“

„Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“

by Toni
0 Коментар

 

 

 

 

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ стартира проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Период на изпълнение: 17.08.2022 г. – 17.12.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общо финансиране на проекта – 59 981,04 лв., от които 50 983,88 лв. европейско и 8 997,16 лв. национално съфинансиране.

Обща цел: Чрез активно гражданско участие да се повиши ролята на общините – Сливен и Твърдица – за открито и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите, чрез:

Анализ и оценка на изпълнението на общинските планове за интегриране на ромите в Сливен и Твърдица за периода 2019 – 2021;

Отправяне на препоръки до двете общини, до областната администрация и до релевантните държавни структури за преформулиране и подобряване на общинските и областни политики за изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;

Провеждане на застъпническа кампания за активизиране на гражданския сектор в двете общини и за включване на предложенията в релевантните документи на общинската и областната администрации за по качествено изпълнение на политиките за ромско включване;

Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите – 2021 – 2030.

Очаквани резултати:

  • доклад с анализ и оценка на изпълнението на общинските планове на Сливен и Твърдица за изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите за периода 2019-2021 година;
  • 3 Препоръки към общините и областната администрация, касаещи процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политиките, свързани с изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;
  •  проведена застъпническа кампания за приемане на препоръките;
  •  проведена информационна кампания за повишаването информираността на обществото.

Продължителността на проекта е 16 месеца.

Mоже да хареса още