Начало » Кръгла маса

Кръгла маса

by Toni
0 Коментар

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе кръгла маса на 8.12.2023г за популяризирането на доклада от анализа и Препоръките, както и обсъждане на процеса за тяхното приемане в общините Сливен и Твърдица и областната администрация-Сливен. На събитието присъстваха 25 представители на общинска, областна администрация, образователни и здравни медиатори, граждани, служители на неправителствени организации от област Сливен и ромски НПО, работещи по ромската тематика. Всички присъстващи заявиха, че изпълнението на мерките по Стратегията и областните планове за интеграция на ромите трябва да е постоянен процес на всички нива от обществения живот.

 

 

 

 

 

 

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Mоже да хареса още