Начало » Средствата за образование в новия период са два пъти повече от предишния

Средствата за образование в новия период са два пъти повече от предишния

by Toni
0 Коментар

При сравняване с предишният програмен период можем да кажем, че средствата, които са в програма „Образование“ са два пъти повече през новият програмен период. Това заяви държавният експерт от ИА „Програма за образование“ д-р Мая Нинова, която чрез видеовръзка взе участие в регионалната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия. Домакин на форума е Националният пресклуб на БТА в Благоевград. „Тази година е последната за стария програмен период, през 2023 г. все още се изпълняват и плащат проекти. В областта на образованието през 2014 – 2020 г. имахме Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в която бяха включени „Приоритетна ос 1“ с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и в тази ос се създадоха центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, тоест финансирахме науката. С другите две приоритетни оси бяха финансирани мерките в областта на образованието. За новия програмен период 2021 – 2027 г. науката беше отделена от образование и обединена с Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация. Вече имаме отделна програма „Образование“, разясни Мая Нинова. Според думите на експерта програма „Образование“ финансира мерки, свързани с всички нива и степени на образование – от децата в детските градини, през учениците в училищата, до висшето образование. Всички други участници в системата – педагогически специалисти, преподаватели, образователни медиатори, също са включени в някои мерки, предадоха от БТА. Нинова представи и приоритетите на програмата:

От информацията на експерта стана известно, че вече са обявени две процедури – „Обща и допълнителна подкрепа в училищното образование“ и „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Представени бяха и операциите по Актуализираната индикативна годишна работна програма за 2023 г. по програма „Образование“: Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование Тя предвижда подпомагане ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование; интензивна работа с родители на ниво детска градина; допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности; повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, непедагогическия персонал и експерти; обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на децата в предучилищното образование.

Бюджет – 105 400 000 лв.
Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт Включва насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Бюджет: 31 123 577 лв.

Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел Включва подкрепа на образователния процес за развитие на ключови компетентности във всички образователни етапи от училищното образование чрез насърчаване на използването на различни подходи, инструменти и среди за преподаване и учене.

Бюджет: 166 685 431 лв. Дигитална трансформация на училищното образование

Включва осигуряване на цифрово приобщаване, в т.ч. на ученици от маргинализирани групи, чрез подобряване на цифровите компетентности на участниците в образователния процес и по-широко използване на добавена и виртуална реалност, и на изкуствен интелект в преподаването и обучението на ученици.

Бюджет – 184 855 000 лв. Професионално ориентиране на студентите Включва осигуряване на динамично съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда, вкл. чрез насърчаване на образователното предприемачество и иновациите във висшите училища.

Бюджет: 169 400 000 лв.

Подкрепа за развитие на проектна докторантура Включва насърчаване на иновативното обучение на докторанти чрез стимулиране на свързаността между висшите училища и научните организации за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати и подпомагане процеса на развитие на иновативна икономика с фокус върху Индустрия 5.0, зеления преход, син растеж и регионалните потребности на пазара на труда. Потенциалните бенефициенти и целеви групи могат да придобият представа за приоритетите през новия програмен период, отбеляза Мая Нинова за организирания от БТА форум. Целта на инициативата на БТА е да информира и да насърчи открит диалог по темата за политиките на сближаване. Планирано е през тази година инициативата „Европа в България: Общо бъдеще“ да се реализира във всички областни градове в страната в шестте региона за планиране, както и в Казанлък и Самоков. Домакин и организатор на поредицата от събития е БТА.

https://www.actualno.com/

Mоже да хареса още