Начало » Нов десетгодишен план в подкрепа на ромите в ЕС – минало свършено?

Нов десетгодишен план в подкрепа на ромите в ЕС – минало свършено?

Комисията представя (Брюксел, 7 октомври 2020 r.)

by Toni
0 Коментар

Европейската комисия прие днес нов десетгодишен план в подкрепа на ромите в ЕС, в това число предложение за препоръка на Съвета. Планът се съсредоточава върху седем ключови области: равенство, приобщаване, участие, образование, заетост, здравe и жилищно настаняване. Във всяка от тези области Комисията предлага нови цели и прави препоръки към държавите членки за тяхното постигане. Тези цели и препоръки ще послужат като важни инструменти за наблюдение на напредъка и ще гарантират, че ЕС ще постигне по-голям напредък в предоставянето на жизненоважната подкрепа, от която много от ромите, живеещи в ЕС, все още се нуждаят.
Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: Нашите усилия през последните десет години да подкрепим ромското население в ЕС не бяха достатъчни. Нямаме извинение за това. Много роми продължават да се сблъскват с дискриминация и расизъм. Това е неприемливо. Днес подновяваме усилията си, за да поправим това положение, с ясни цели и подновен ангажимент за постигане на реална промяна през следващото десетилетие.

Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали посочи: За да може Европейският съюз да се превърне в истински Съюз на равенство, трябва да гарантираме, че милионите роми са третирани еднакво, че те са приобщени в социално отношение и че могат да участват в социалния и политическия живот без изключение. Въз основа на целите, които определяме в Стратегическата рамка днес, очакваме до 2030 г. да постигнем реален напредък в превръщането ни в една Европа, в която ромите са чествани като част от многообразието на нашия Съюз, участват в нашите общества и разполагат с всички възможности да допринасят пълноценно за политическия, социалния и икономическия живот в ЕС и да се възползват от него. Макар целта ни да е пълно равенство, понастоящем Комисията предлага минимални цели за 2030 г. въз основа на напредъка, постигнат при предишната рамка. Те включват: намаляване поне наполовина на дела на ромите, които са подложени на дискриминация; удвояване на дела на ромите, които съобщават за случаи, в които са били подложени на дискриминация; намаляване поне наполовина на разликата в бедността между ромите и населението като цяло; намаляване поне наполовина на разликата в участието в образованието в ранна детска възраст; намаляване наполовина на дела на ромските деца, които посещават сегрегирани училища, в държавите членки със значително ромско население; намаляване поне наполовина на разликата в заетостта и на разликата в заетостта между жените и мъжете; намаляване поне наполовина на разликата в средната продължителност на живот; намаляване най-малко с една трета на разликата по отношение на изключително лошите жилищни условия; гарантиране, че най-малко 95 % от ромите имат достъп до чешмяна вода. За да бъдат постигнати тези цели, от решаващо значение е държавите членки да въведат правилните политики. Комисията предоставя насоки за държавите членки и определя списък от мерки, които държавите членки трябва да предприемат, за да постигнат по-бърз напредък в равенството, приобщаването и участието на ромите. Тези насоки и мерки включват от развитието на системи за подкрепа на ромите, които са жертви на дискриминация, до кампании за повишаване на осведомеността в училищата, подкрепа за финансова грамотност, насърчаване на наемането на роми в обществените институции и подобряване на достъпа до качествени медицински прегледи, профилактични прегледи и семейно планиране за жените от ромски произход. Следващи стъпки Комисията призовава държавите членки да представят до септември 2021 г. национални стратегии и на всеки две години да докладват за тяхното изпълнение. Комисията ще наблюдава напредъка към постигането на целите за 2030 г., като се основава на резултатите от проучванията, проведени от Агенцията на Европейския съюз за основните права, и на информацията, предоставена от гражданското общество. Новият десетгодишен план в неговата цялост ще бъде подложен също така на задълбочена междинна оценка. Контекст Въпреки направените подобрения в ЕС — предимно в областта на образованието — Европа все още трябва да извърви дълъг път, докато постигне истинско равенство за ромите. Маргинализацията продължава да е факт и в своето ежедневие много роми продължават да се сблъскват с комбинация от непропорционална дискриминация, антиромски настроения и социално-икономическо изключване. Новата стратегическа рамка на ЕС за ромите е първият пряк принос към изпълнението на Плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. и представлява част от ангажимента на председателя Фон дер Лайен за постигането на Съюз на равенство. Новата стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите се основава на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г. Тя е свързана с работата на Комисията в други области, включително с наскоро приетия План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г., Стратегията за правата на жертвите и Европейската стратегия за равенство между половете. Много от областите на политиката, свързани с подобряването на равенството, приобщаването и участието на ромите, са преди всичко от компетенциите на държавите членки. ЕС обаче играе важна роля, като предоставя насоки на политиката, координира действията на държавите членки, наблюдава изпълнението и напредъка, предоставя подкрепа чрез фондовете на ЕС и насърчава обмена на добри практики между държавите членки.
За повече информация Информационен документ — Стратегическа рамка на ЕС за ромите Съюз на равенство: Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите Предложение на Комисията за проект на препоръка на Съвета за равенство, приобщаване и участие на ромите Насоки за планиране и прилагане на националните стратегически рамки за ромите Набор от показатели (показатели за наблюдение на напредъка в постигането на целите на политиката и целите, заложени в Стратегическата рамка на ЕС за ромите) Работен документ на службите на Комисията: Аналитичен документ, придружаващ Стратегическата рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите Агенция на ЕС за основните права: Проучване от 2019 г. относно ромите и пътуващите общности в Белгия, Франция, Ирландия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство Агенция на ЕС за основните права: Пандемията от коронавирус — въздействие върху ромите и пътуващите общности, Бюлетин № 5° IP/20/1813 Лица за контакти с медиите: Christian WIGAND (+32 2 296 22 53) Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44) Alice HOBBS (+32 2 298 08 29) Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес.(потъмняването в текста –редакц.)

15 септември 2023, АДД

Mоже да хареса още