Начало » Препоръки за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите

Препоръки за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите

by Toni
0 Коментар

На проведената заключителна конференция на 13.12.2023 председателя на Ромска академия за култура и образование отправи следните препоръки за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите и подобряване на гражданското участие в тях на територията на област Сливен към Областна администрация-Сливен, Община Сливен и Община Твърдица:

  1. Препоръчваме при формулиране на целите и планиране на дейностите да се подходи в максимална степен от гледна точка на нуждите и ситуацията на местните общности.
  2. Препоръчваме при описването в рамките на анализа на ситуацията на наличните ресурси в общината и да се събира и включва информация и за реалния достъп на уязвимите общности до тези ресурси.
  3. Препоръчваме в бъдещите планове на процеса по създаване на ОПД да бъде посветена отделна точка, предшестваща анализа на ситуацията.
  4. Препоръчваме да се включва информация за всяка институция, организация или неформална група, чиито представители са участвали в изготвянето на ОПД.
  5. Препоръчваме винаги, когато се залага количествен индикатор за резултат, да се посочват конкретни базова и целева стойност, което да позволи обективна оценка на изпълнението на съответната мярка/ дейност и постигането на очаквания резултат.
  6. Препоръчваме в случаите, когато се предвижда споделена отговорност на две или повече институции/ организации за изпълнението на конкретна задача, да се прави ясно разграничение на техните отговорности.
  7. Препоръчваме като задължителен елемент на общинския план включването на конкретни и измерими стойности на необходимите материални, човешки или финансови ресурси.
  8. Препоръчваме в новия план да се коментират направените ревизии, или да се обоснове отсъствието на необходимост от такива ревизии.
  9. Препоръчваме участието на целевите групи в целия процес по планиране, осъществяване и оценка на резултатите, произтичащи от ОПД да е императивен принцип за общината, а механизмът за това да е детайлно разписан и прилаган.
  10. Препоръчваме отчетите за изпълнение на ОПД да бъдат третирани като необходим отделен документ, който да бъде предмет на публикуване, обсъждане и популяризиране на ниво община.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Mоже да хареса още