Начало » Всеки четвърти в Сливенско живее в тежки материални лишения

Всеки четвърти в Сливенско живее в тежки материални лишения

by Toni
0 Коментар

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинствоo. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 558.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 13.4% от населението на областта.

През 2023 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 446 и 466 лв., а най-високата – в област София (столица) (990 лв.), следвана от областите Варна (736 лв.), Перник (716 лв.) и Кюстендил (702 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 25.8%, Кюстендил – 24.6%, София (столица) – 22.2%, и Добрич – 22.0%.

Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово 7.6%, Смолян – 9.6%, Ямбол – 10.7%, и Шумен – 10.9%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се увеличава с 27.7%, а относителният дял на бедното население се понижава с 9.4 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 11.1%, а при жените 15.6%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 4.5процентни пункта при 1.5 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен намалява с 4.9процентни пункта, а при жените с 13.7 процентни пункта.

Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.6% до 28.5%, или със 7.9 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 13.4% до 22.3% или с 8.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 53.6% или с 40.2 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2023 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 4.9 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2022 г. поляризацията е по-слабо изразена.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. През 2023 г. 18.0% от населението на страната живее в тежки материални и социални лишения, а в област Сливен този показател е 26.2%. В областта в материални лишения живеят 22.9% от мъжете и 29.2% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2023 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 41.8%, спрямо 2022 г. този показател нараства с 14.4 процентни пункта.

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.

До 2020 г. показателят се изчислява за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2023 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 231.0 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 6.6% от населението на страната, като спрямо 2022 г. относителният им дял намалява с 1.3 процентни пункта, а делът на мъжете (6.6%) е с 0.1 процентни пункта по-висок от този при жените (6.5%).

За 2023 г. в област Сливен в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 9.5 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 12.5% от населението на областта, като спрямо 2022 г. относителният им дял нараства с 5.6 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2023 г. 30.0% от населението на страната, или 1 933.1 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 2.2 процентни пункта спрямо 2022 г., като при мъжете намалението е с 1.2 процентни пункта, а при жените с 3.2 процентни пункта.

За област Сливен индикаторът сочи, че 54.4 хил. лица, или 31.9% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 22.9 хил. души са мъже, а 31.5 хил. са жени. Спрямо 2022 г. стойността на този показател намалява със 7.0%.

Mоже да хареса още